Ons verhaal

Ons onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten en docenten werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij dagen studenten uit om te durven leren. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor docenten én studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

De uitgangspunten worden beschreven in ons instellingsplan 2016-2022, Durf te leren, dat we tussentijds evalueerden in onze mid-term review.

Voor onze studenten en afgestudeerden geeft Inholland de komende jaren een extra, merkbare impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe we dat doen staat beschreven in de Kwaliteitsafspraken 2019- 2024.

Leren = durven

Bij Inholland staat leren hoog in het vaandel. Dat klinkt vanzelfsprekend voor een hogeschool, dus wat bedoelen we daarmee?

Voor onze studenten gaat leren verder dan het bijbrengen van kennis. Ze worden een mens die zichzelf ontwikkelt, omdat de banen van morgen nu nog niet bestaan. Die om zich heen kijkt, luistert als het moet, en z'n mond opentrekt als het nodig is. Die doorgaat als anderen het tijd vinden om te stoppen. Kortom, iemand die bereid is te blijven leren, omdat de wereld nu eenmaal blijft veranderen.

Als collega’s geven we daarin het goede voorbeeld. We laten samen zien dat doorzetten nodig is om te leren, om je te blijven ontwikkelen. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen, opstaan, en doorgaan. Die mentaliteit heb je nodig in een steeds veranderende wereld.

Daarvoor is moed nodig. Om jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En om keuzes te maken, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Dát durven, dat leer je bij Hogeschool Inholland.

'Het winnen van deze prijs is een hele grote eer! Ik bedank ook collega’s, zowel docenten als ondersteunende collega’s. Want ik doe het niet alleen. Met elkaar maken we het mogelijk om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.'

Ewald Edink, docent Chemie en winnaar van de Wij Inholland award - Docent van het jaar 2020.

Bij Inholland werken we servicegericht, waarbij we onze verantwoordelijkheid nemen, elkaar kennen en elkaars verschillen respecteren. Als collega en student word je gekend en erkend. Docenten ondersteunen en inspireren onze studenten met deze benadering én onze ‘leren = durven-mentaliteit’.

Persoonlijk en dichtbij

Onze hogeschool moedigt studenten en collega’s aan om dingen uit te proberen. Je mag daarbij gerust een keertje vallen, want we helpen elkaar om op te staan en weer door te gaan.

Inholland stimuleert de kracht van de diversiteit én het talent van studenten en collega's, door de verschillende achtergronden te erkennen en te sturen op sociale cohesie en samenwerking. Studenten zijn onze toekomstige professionals die gaan werken in een multiculturele, internationale en snel veranderende omgeving.

...En divers

Met onze hogeschool staan we midden in de Randstad waar veel jongeren wonen met verschillende sociale, etnische en educatieve achtergronden. Deze diverse populatie, die nog steeds groeiende is, weet Inholland goed te vinden.

Gezond

Met onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten dragen we bij aan De gezonde samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt en een zo betekenisvol mogelijk leven leidt. Dit doen we door studenten op te leiden tot professionals die vanuit een holistische mensvisie zowel interprofessioneel als met hun eigen specialisatie deskundig leren observeren, contact maken, diagnosticeren en (be)handelen. Hierdoor leren studenten naar de mens en zijn omgeving in zijn totaliteit te kijken en steeds af te wegen wat nodig en wenselijk is.

Onze overtuiging is dat dit leidt tot hulpverlening en zorg van kwaliteit, waardoor de samenleving in haar geheel profiteert en de kwaliteit van samenleven toeneemt. De kernopgaven daarbij zijn empowerment van groepen en individuen, breed leren kijken en handelen met grenzen vanuit de eigen specialisatie, en (on)mogelijkheden van ICT en techniek kennen en toepassen.

Duurzaam

In het thema Werken aan duurzame oplossingen leveren wij een bijdrage aan een duurzame samenleving en circulaire economie. Hiermee bedoelen we duurzaam werken met passie en respect voor het draagvermogen van de wereld met tegelijkertijd een gezonde focus op (verdere) economische groei. Kortom, we gaan voor werkbare sustainable solutions. In samenwerking met het werkveld dragen studenten, onderzoekers en collega's hun steentje bij aan een sociale, veilige en stabiele maatschappij.

Creatief

Maatschappelijke vraagstukken in stedelijke gebieden vragen steeds meer om creatieve oplossingen. In onze leerwerkplaatsen, living labs en field labs werken wij aan real life vraagstukken. Maken, weten en mens zijn staan hierin centraal. Wij werken aan nieuwe vormen van waardecreatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren. Zo geven we met kennis, vaardigheden en een 'human touch' samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld vorm aan de Creative future.